ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden BINT bv

Onderhavige voorwaarden zijn steeds toepasselijk op alle door BINT bv afgesloten overeenkomsten tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen. Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de klant/opdrachtgever: de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben absolute voorraag op de bestel- en of/of koopvoorwaarden van de klant of opdrachtgever zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

1.Rechts- en forumkeuze
Op alle door BINT bv afgesloten overeenkomsten zal enkel en alleen het Belgisch recht van toepassing zijn. Deze bepaling geldt in elk geval, ongeacht de hoedanigheid van partijen, de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten of waar de overeenkomst dient uitgevoerd, voor zover de bepaling van het toepasselijk recht is toegelaten. Alle vorderingen in rechte in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te West-Vlaanderen of de Vrederechter van het Kanton Waregem. Dit alles voor zover de bepaling van de bevoegde rechtbank is toegelaten.

 

2.Betaling
De facturen van BINT bv zijn steeds per overschrijving. Deze facturen zijn zonder korting contant betaalbaar bij het uitreiken. Op elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand of gedeelte van een maand. Daarenboven, bij gehele of gedeeltelijke nietbetaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met een conventionele schadevergoeding ten belope van 12% met een minimum van 250,00 EURO en een maximum van 2.500,00 EURO. Wanneer in afwijking van het bovenstaande door BINT bv toch afbetalingstermijnen worden toegestaan worden de nog niet-vervallen termijnen eisbaar bij de eerste wanbetaling. Hetzelfde geldt wanneer de klant geaccepteerde wissels laat protesteren. Bij wanbetaling vervalt elk en ieders recht op commissie of bedongen korting. In geval van achterstallige betaling behoudt BINT bv zicht het recht voor, en dit zonder dagvaardiging, zijn prestaties op te schorten, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, behoudens andere bepalingen, vanaf de regularisatie van de betaling. Ieder achterstallige betaling, zelfs gedeeltelijk, vanwege de klant op de vervaldatum, laat BINT bv toe bij rechte en automatisch het contract ontbonden te verklaren. De kennisgeving van deze ontbindingsverklaring kan via elke bewijskrachtige weg geschieden. De verwijlintresten, evenals de forfaitaire vergoeding, blijven aan BINT bv verschuldigd ontafgezien van de ontbindingsverklaring van de verkoop.

 

3.Leverings- of afwerkingtermijnen
Levering- of afwerkingtermijnen zijn steeds louter informatief of indicatief gegeven en vormen op zich nooit een grond tot verbreking of schadevergoeding.

 

4.Forfaitaire schadevergoeding bij beëindiging van de overeenkomst
Wanneer de klant een verbintenis niet nakomt, dan heeft BINT bv de keuze tussen de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de overeenkomst, in voorkomend geval volgens artikel 2 in fine, tegen een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de koop- of aannemingssom tenzij BINT bv kiest voor de vergoeding van de bewezen schade.

 

5.Klachten
In overeenstemming met art. 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, moet elke klacht of opmerking reeds bij de levering en wanneer het een verborgen gebrek betreft onmiddellijk bij de ontdekking worden gemeld. Wanneer de ontvangst van de tijdige klacht niet per kerende schriftelijk door BINT bv wordt bevestigd, moet de klacht of opmerking op straffe van niet-ontvankelijkheid bovendien binnen de vijf dagen in een omstandig schrijven met duidelijke verwijzing naar de datum van klacht of opmerking bij middel van aangetekende brief aan BINT bv ter kennis worden gebracht en bevestigd. Klachten over de facturatie dienen eveneens op dezelfde wijze en voorwaarden binnen vijf dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk gemeld. De vrijwaring tegen verborgen gebreken is strikt beperkt tot het herstellen of vervangen van de defecte goederen, zonder recht op vergoeding wegens abnormale sleet of eender welke gevolgschade.

6.Waarborg
BINT bv is tot geen andere of uitgebreider waarborg gehouden dan deze door de fabrikant van het product verleend. Voor het geval dat BINT bv een persoonlijke garantie verleent dan kan de klant zich in elk geval slechts op deze verbintenis beroepen wanneer de betrokken goederen door BINT bv werden geplaatst. Elke garantieverplichting vervalt wanneer de klant zich niet strikt aan de instructies van de fabrikant houdt of de goederen voor oneigenlijke toepassingen gebruikt.

 

7.Eigendomsvoorbehoud
De verkochte goederen blijven de eigendom van BINT bv tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt BINT bv de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn of de klant in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

8.Retentierecht
BINT bv kan haar retentierecht eveneens uitoefenen ingevolgde openstaande schulden van andere leveringen en prestaties.